موضوعات = پدیدار شناسی
دامنه‌ی مقولی شهود ماهیات پدیده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22108/mph.2023.137315.1475

یاسر خسروی زاده؛ مرتضی نوری


پدیدارشناسی ناظر به دیگری از دیدگاه دنیل دنت: نقد دنت بر پدیدارشناسی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.139965.1527

علیرضا حسن پور؛ احمدعلی حیدری


" بررسی چهره و مبنای توجیه آن در فلسفه اخلاق لویناس "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/mph.2024.139551.1521

محمود عباسی؛ محمد اصغری


نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی براساس تفسیر هایدگر

دوره 15، شماره 36، مهر 1402، صفحه 83-97

10.22108/mph.2023.135766.1457

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی


واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 169-180

10.22108/mph.2020.123377.1224

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی