موضوعات = زیبایی شناسی
رابطه‌ی میان وجود و بی‌علقگی در خلال آثار کانت (با تمرکز بر زیباشناسیِ کانت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22108/mph.2023.137951.1487

علی سلمانی؛ سپهر سلیمی


آگامبن و ویرانسازی زیباییشناسی در کتاب انسان بی محتوا

دوره 13، شماره 31، فروردین 1400، صفحه 99-118

10.22108/mph.2021.128017.1283

حمیدرضا محبوبی آرانی؛ عباس جمالی