دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

«عاطفه» در فلسفه لایب‌نیتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.139388.1518

محدثه ربانی نیا؛ امیراحسان کرباسی زاده


تحلیل عروض و معیت با توجه به تقسیم اضافه به عقلی و وجودی در فلسفه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.138604.1497

جواد عظیمی دستگردی؛ علی ارشد ریاحی؛ جعفر شانظری


پدیدارشناسی ناظر به دیگری از دیدگاه دنیل دنت: نقد دنت بر پدیدارشناسی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.139965.1527

علیرضا حسن پور؛ احمدعلی حیدری


تلاقی فلسفی آرنت و کوندرا: فردیت شاعرانه در برابر طعنۀ تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22108/mph.2024.140368.1536

عارف دانیالی؛ مراد اسماعیلی


" بررسی چهره و مبنای توجیه آن در فلسفه اخلاق لویناس "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/mph.2024.139551.1521

محمود عباسی؛ محمد اصغری