مدیر مسئول


دکتر علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

سردبیر


دکتر محمدعلی اژه ای استاد گروه فلسفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه غرب

  • ejeiima4gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی پایا دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و در سابق استاد مدعو دانشگاه وستمینستر

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مایکل لانتلی استاد فلسفه دانشگاه وارویک

فلسفه معاصر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


الکساندر میلر دانشگاه اوتاگو

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین توکلی دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی اژه ای استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی استاد گروه آموزشی فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی دهباشی استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا مصطفوی گروه کلام و فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران (بازنشسته)

فلسفه و کلام اسلامی

  • zahra_mostafavi_khomeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ارشد ریاحی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یوسف شاقول دانشیار، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر انشااله رحمتی استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید رحیمیان استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرزاق حسامی فر استاد گروه فلسفه و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین‌ کلباسی‌اشتری‌ استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی کلانتری دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فتحی دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فلسفه

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

  • mphres.ui.ac.ir
  • 031-37934230