مدیر مسئول


دکتر علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان

سردبیر


دکتر محمدعلی اژه ای استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه غرب

  • ejeiima4gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی پایا National Research Institute for Science Policy (Iran); The Islamic College London

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr.Michael Luntley استاد فلسفه دانشگاه وارویک

فلسفه معاصر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr.Alexander Miller دانشگاه اوتاگو

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین توکلی دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی اژه ای استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی استاد فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی دهباشی استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا مصطفوی هیئت علمی دانشکده الهیات (گروه کلام و فلسفه اسلامی) دانشگاه تهران (بازنشسته)

فلسفه و کلام اسلامی

  • zahra_mostafavi_khomeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ارشد ریاحی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یوسف شاقول دانشیار، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر انشااله رحمتی استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Philosophy

  • n.sophia1388gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Philosophy

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید رحیمیان Professor of Islamic Philosophy and Theology, Shiraz University

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرزاق حسامی فر Professor of Philosophy and Director of Philosophy, Imam Khomeini International University.

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین‌ کلباسی‌اشتری‌ Professor of Philosophy at Allameh Tabatabai University

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی کلانتری Associate Professor, Department of Philosophy, University of Isfahan

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فتحی Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz

فلسفه

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

  • mphres.ui.ac.ir
  • 031-37934230