اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی کرباسی زاده

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/karbasi
alikarbasigmail.com
031-37933155

سردبیر

دکتر محمدعلی اژه ای

فلسفه غرب استاد گروه فلسفهدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ejeiima4gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی پایا

فلسفه دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و در سابق استاد مدعو دانشگاه وستمینستر

www.islamic-college.ac.uk/about/academic-staff/professor-ali-paya/
alipayahotmail.com

دکتر مایکل لانتلی

فلسفه معاصر استاد فلسفه دانشگاه وارویک

warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/luntley/
michael.luntleywarwick.ac.uk
0000-0003-4742-273X

الکساندر میلر

فلسفه دانشگاه اوتاگو

www.otago.ac.nz/philosophy/dept/staff-miller.html
alexmiller37hotmail.com
0000-0002-0770-5519

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامحسین توکلی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/g.tavacoly
tavacolyyahoo.com
031-37933135

دکتر محمدعلی اژه ای

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/karbasi
ejeiima4gmail.com

دکتر علی کرباسی زاده

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

ltr.ui.ac.ir/karbasi
alikarbasiymail.com
031-37933155

دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه استاد گروه آموزشی فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrbeheshti/?lang=fa-ir
beheshtiut.ac.ir
02166407550

دکتر مهدی دهباشی

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/m.dehbashi
m.dehbashiltr.ui.ac.ir

دکتر زهرا مصطفوی

فلسفه و کلام اسلامی گروه کلام و فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران (بازنشسته)

zahra_mostafavi_khomeiniyahoo.com

دکتر علی ارشد ریاحی

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/arshad
arshadltr.ui.ac.ir
031-37933110

دکتر یوسف شاقول

فلسفه دانشیار، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/y.shaghool
y.shaghoolgmail.com

دکتر انشااله رحمتی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ensani.ir/fa/article/author/321
n.sophia1388gmail.com

دکتر مرتضی شجاری

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/articles.aspx?m.shajari
mortezashajarigmail.com

دکتر سعید رحیمیان

فلسفه استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

kms.bou.ac.ir/professor/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/
sd.rahimiangmail.com

دکتر عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه استاد گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

www.ikiu.ac.ir/members/?id=109&lang=0
ahesamifarhum.ikiu.ac.ir
0000-0002-9350-9951

دکتر حسین‌ کلباسی‌اشتری‌

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

hkashtari.ir/
hkashtariyahoo.com

دکتر سیدعلی کلانتری

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~a.kalantari
a.kalantariltr.ui.ac.ir

دکتر حسن فتحی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
fathitabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه

سید میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

mphres.ui.ac.ir
031-37934230