رورتی در مقابل کانِنت آزادی بدون حقیقت: خوانش رورتی از اورول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه

چکیده

آیا آزادی، بدون مفهوم حقیقت، معنای محصلی دارد؟ این ایده مطرح است که فریب مردم حمله به آزادی آنهاست. بدون «حقیقت» چگونه می‌توان فریب را تشخیص داد؟ پاسخ مشهور رورتی به این مسئله این است که اگرما مراقب آزادی باشیم، حقیقت مراقب خود خواهد بود. نزد او آزادی مقدم بر حقیقت است. کاننت، برخلاف رورتی، عقیده دارد مفهوم حقیقت مبنای اساسی آزادی است. او به رمان 1984 اورول اشاره می‌کند. کاننت قساوت جهان 1984 را نتیجۀ حذف مفهوم حقیقت در این جهان می‌داند. کاننت، طبق چارچوب اندیشۀ پست‌مدرن، سعی می‌کند به روشی غیررئالیستی با رورتی وارد بحث شود. این جستار به بررسی تقابل این دو اندیشمند و راهبرد ویژه‌ای که کاننت برای مطرح ساختن انتقادات خود علیه رورتی اتخاذ کرده است می‌پردازد. به نظر می‌رسد کاننت در طراحی ساختار انتقادی‌اش موفق نیست. از این جهت که در استدلال‌هایش رئالیسمی نهفته را وارد کار می‌کند که منافی ساختار انتقادی او است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rorty Versus Conant Freedom without Truth: Rorty's reading of Orwell

نویسندگان [English]

 • Iman Rahim Nasirian 1
 • Abdurrazzaq Hesamifar 2
1 Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Department of Philosophy, Faclty of Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, IRAN
چکیده [English]

Does freedom, without the concept of truth, have a meaning? The idea is that deceiving people can be to attack their freedom. How can you detect deception without Truth? Rorty's famous answer to this question is that if we take care of freedom, the truth will take care of itself. For him, freedom comes before truth. Conant, unlike Rorty, believes that the concept of truth is the fundamental basis of freedom. He refers to Orwell's novel 1984. Conant sees the cruelty of the world of the novel 1984 as the result of removing the concept of truth in this world. Conant, according to the framework of postmodern thought, tries to argue with Rorty non-Realistically. This essay examines the confrontation between these two thinkers and the special strategy that Conant has adopted to present his criticisms against Rorty. It seems that Conant is not successful in designing his critical structure. Because he introduces cryptoRealist statements in his discussion, which is against his critical structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rorty
 • Conant
 • Orwell
 • Truth
 • Freedom

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 بهمن 1401