براساس رأی یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 19/12/1374 مجله «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان» حایز شرایط دریافت درجه علمی _ پژوهشی شناخته شد. طبق نامه مدیر کل پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 4441/3 مورخ 6/6/87 این مجله به صورت چهار مجله تخصصی اجازه انتشار یافت. که دوفصلنامه «متا فیزیک» یکی از این چهار مجله است. بر اساس نامه مذکور این فصلنامه با حفظ سابقه دارای درجه «علمی _ پژوهشی» است.

سیاست دسترسی آزاد

دو فصلنامه متافیزیک برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

  ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

دو فصلنامه متافیزیک از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default