درباره نشریه

براساس رأی یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 19/12/1374 مجله «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان» حایز شرایط دریافت درجه علمی _ پژوهشی شناخته شد. طبق نامه مدیر کل پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 4441/3 مورخ 6/6/87 این مجله به صورت چهار مجله تخصصی اجازه انتشار یافت. که دوفصلنامه «متا فیزیک» یکی از این چهار مجله است. بر اساس نامه مذکور این فصلنامه با حفظ سابقه دارای درجه «علمی _ پژوهشی» است.

عنوان: متافیزیک

عنوان انگلیسی: metaphysics

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر علی کرباسی زاده

سردبیر: محمد علی اژه ای

شاپای چاپی: 2008-8086

شاپای الکترونیکی: 2476-3276

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  دو فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: هزینه بررسی اولیه: رایگان، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال)

 • نوع اعتبار                     علمی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                   دوفصلنامه
 • رتبه در ISC                   ضریب تاثیر  0.111 (Q3) هسته
 • رتبه در وزارت علوم         الف
 • نوع داوری                     دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری         30 روز
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                   فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                    الکترونیکی
 • نوع دسترسی                 رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی        دارد
 • هزینه بررسی و انتشار     دارد

سیاست دسترسی آزاد

دو فصـلنامه متافیزیک برای خوانندگان و نـویسندگان دارای دستیابی فـوری به مـحتوای خود به‌صـورت آزاد و بدون هـزینه است. نـحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می نماید.

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

دو فصلنامه متافیزیک از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default