فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول و دریافت آن، مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی اولیه می شود و در صورتی که مقاله مناسب نشریه تشخیص داده شود سامانه به حالت اماده پرداخت هزینه بررسی تغییر می یابد و پس از واریز هزینه مربوط، مقاله برای داوران ارسال می گردد. در صورتی که مقاله مراحل داوری را طی کرد و مورد تایید تحریریه قرار گرفت، پس از واریز هزینه پذیرش، مقاله پذیرفته می شود و نامه پذیرش صادر می گردد.