داوران سال 1401

فاطمه صانعی m.sanei1412@gmail.com  
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
جنان ایزدی dr.izadi2010@yahoo.com  
سیدجمال قریشی jghoreyshi@gmail.com سایر
مهدی انشائی menshaei@gmail.com استادیار
علی زارعی ali.pzarei@gmail.com سایر
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
ابوتراب یغمائی a_yaghmaie@sbu.ac.ir استادیار
عباس شیخ شعاعی sheikhshoaee@gmail.com استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
محمدمهدی مشکاتی mahdimeshkati@yahoo.com استادیار
هدایت علوی تبار alavitabar@yahoo.com دانشیار
مهرداد پورعلم mehrdad.pourelm@gmail.com استادیار
هدایت علوی تبار alavitabar@yahoo.com دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
علیرضا آقاحسینی alirezaaghahosseini@gmail.com دانشیار
علیرضا آقاحسینی alirezaaghahosseini@gmail.com دانشیار
رضا محموداوغلی r_oghli@yahoo.com استادیار
علیرضا آقاحسینی alirezaaghahosseini@gmail.com دانشیار
سیدعلی کلانتری seyedali.kalantari@gmail.com دانشیار
سیدعلی کلانتری seyedali.kalantari@gmail.com دانشیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
محمدعلی اژه ای ejeiima4@gmail.com استاد
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
حسین اترک atrakhossein@gmail.com دانشیار
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
محمدمهدی مشکاتی mahdimeshkati@yahoo.com استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
علی اله بداشتی alibedashti@gmail.com  
یداله رستمی rostami17@yahoo.com استادیار
غلامحسین توکلی tavacoly@yahoo.com  
اسماعیل سعادتی خمسه e.skhamseh@yahoo.com دانشیار
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
محمد بیدهندی bidhendimohammad@yahoo.com  
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
رسول رکنی زاده rokni@sci.ui.ac.ir  
رسول رکنی زاده rokni@sci.ui.ac.ir  
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
رسول رکنی زاده rokni@sci.ui.ac.ir  
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
سید مهدی امامی جمعه 1339smj@gmail.com  
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
علی رضا فرهنگ al.re.farhang@gmail.com سایر
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
نیره سادات میرموسی nmirmousa@ut.ac.ir استادیار
فخرالسادات علوی f.alavi@meybod.ac.ir استادیار
سیدعلی کلانتری seyedali.kalantari@gmail.com دانشیار
سیدعلی کلانتری seyedali.kalantari@gmail.com دانشیار
مهدی خلیلی mahdi.khalili@ipm.ir سایر
مهدی خلیلی mahdi.khalili@ipm.ir سایر
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
مهدی خلیلی mahdi.khalili@ipm.ir سایر
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
مرتضی حاج حسینی mtzh.hosseini2006@yahoo.com  
میثم محمدامینی me_amini@sbu.ac.ir استادیار
حمید علایی نژاد hamid_alaeinejad@yahoo.com استادیار
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
سروش صابری saberisoroush@gmail.com سایر
سروش صابری saberisoroush@gmail.com سایر
سروش صابری saberisoroush@gmail.com سایر
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
اکبر حبیب‌اللهی نجف‌آبادی manipatit@gmail.com  
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
رضا ماحوزی mahoozi.reza@gmail.com  
رضا ماحوزی mahoozi.reza@gmail.com  
کیوان الستی keyvan.alasti@gmail.com استادیار
علی قربانی سینی alighorbani13@yahoo.com  
کیوان الستی keyvan.alasti@gmail.com استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
امیرحسین خداپرست khodaparast.amir@gmail.com استادیار
نفیسه سرمدی sarmadi.na58@gmail.com  
زهرا خزاعی z-khazaei@qom.ac.ir استاد
سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr  
محمدمهدی مشکاتی mahdimeshkati@yahoo.com استادیار
محمدمهدی مشکاتی mahdimeshkati@yahoo.com استادیار
عباس شیخ شعاعی sheikhshoaee@gmail.com استادیار
سید محمد علی دیباجی dibaji@ut.ac.ir  
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
عبدالله امینی aminiphilosophy@gmail.com استادیار
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr  
حمید علایی نژاد hamid_alaeinejad@yahoo.com استادیار
حمید علایی نژاد hamid_alaeinejad@yahoo.com استادیار
ابراهیم رضایی rezaeeebrahim@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
عبدالرزاق حسامی فر ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir استاد
مالک حسینی malek.hosseini@yahoo.com استادیار
ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com سایر
امیرحسین خداپرست khodaparast.amir@gmail.com استادیار
ابراهیم رضایی rezaeeebrahim@yahoo.com استادیار
میثم سفید خوش msefidkhosh3@yahoo.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
فاطمه صانعی m.sanei1412@gmail.com  
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
فاطمه صانعی m.sanei1412@gmail.com  
ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com سایر
ابراهیم رضایی rezaeeebrahim@yahoo.com استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
علی رضا فرهنگ al.re.farhang@gmail.com سایر
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
فاطمه صانعی m.sanei1412@gmail.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
مهدی گنجور ganjvar78@gmail.com دانشیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
زینب شکیبی shakibi.zeinab@yahoo.com استادیار
حمیدرضا اسکندری دامنه hamid.eskandari65@gmail.com سایر
مالک حسینی malek.hosseini@yahoo.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
سهیل کاغذگران soheilkaghazgaran@yahoo.com سایر
نبی سلیمانی n.soleimani2015@gmail.com  
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
نیره سادات میرموسی nmirmousa@ut.ac.ir استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr  
امیر مازیار maziar1356@gmail.com  
محمدعلی اژه ای ejeiima4@gmail.com استاد
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
سیدعلی کلانتری seyedali.kalantari@gmail.com دانشیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr  
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
مالک حسینی malek.hosseini@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
حسین شیخ رضایی sheykhrezaee@gmail.com استادیار
سید مهدی بیابانکی mehdibiabanaki@gmail.com استادیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
حسین هوشنگی h.hooshangi@yahoo.com دانشیار
جعفر شانظری j.shanazari@yahoo.com دانشیار
حمید طالب زاده talebzade@ut.ac.ir