داوران سال 1399

 

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

لینک داوران عضو در سایت Publons

حسین

اترک

atrakhossein@gmail.com

https://publons.com/researcher/3001213/hossein-atrak/

غلامحسین

احمدی آهنگر

ahmadiahangar.babol@gmail.com

 

حسن

احمدی زاده

hasan.ahmadizade@gmail.com

 

مهدی

اخوان

makhavan77@gmail.com

 

علی

ارشد ریاحی

arshad@ltr.ui.ac.ir

 

حمیدرضا

اسکندری دامنه

hamid.eskandari65@gmail.com

 

محمد

اصغری

asghari2007@gmail.com

https://publons.com/researcher/1803492/mohammad-asghari-asghari/

سیدعلی

اصغری

drghobar@gmail.com

https://publons.com/researcher/4676053/ali-asghari/

رضا

اکبری

r.akbari@isu.ac.ir

https://publons.com/researcher/2694714/reza-akbari/

جواد

اکبری تخت مشلو

jakbarit@sharif.edu

https://publons.com/researcher/3967969/javad-akbari-takhtameshlou/

سید مهدی

امامی جمعه

1339smj@gmail.com

 

عبدالله

امینی

aminiphilosophy@gmail.com

 

آروین

آذرگین

avn_azargin@yahoo.com

 

مسعود

آلگونه جونقانی

azargin @yahoo.com

 

سید مهدی

بیابانکی

mehdibiabanaki@gmail.com

 

محمد

بیدهندی

bidhendimohammad@yahoo.com

 

سعید

بینای مطلق

said_binayemotlagh@yahoo.fr

 

بهمن

پازوکی

bahmanpazouki@yahoo.de

 

پیمان

پورقناد

peyman.pourghannad@gmail.com

 

مرضیه

پیراوی ونک

mpiravivanak@gmail.com

 

جلال

پیکانی

j_peykani@pnu.ac.ir

 

غلامحسین

توکلی

tavacoly@yahoo.com

 

محسن

جاهد

jahed.mohsen@znu.ac.ir

 

اکبر

حبیب‌اللهی نجف‌آبادی

manipatit@gmail.com

 

عبدالرزاق

حسامی فر

ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir

https://publons.com/researcher/4573333/abdurrazzaq-hesamifar/

مالک

حسینی

malek.hosseini@yahoo.com

 

علی

حقی

haghi2012@gmail.com

https://publons.com/researcher/4349944/ali-haghi/

زهرا

خزاعی

z-khazaei@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/3053331/zahra-khazaei/

مهدی

ذاکری

zaker@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/2508754/mahdi-zakeri/

محمد

رعایت جهرمی

raayatjahromi@gmail.com

 

اسماعیل

سعادتی خمسه

e.skhamseh@yahoo.com

 

میثم

سفید خوش

msefidkhosh3@yahoo.com

 

جعفر

شانظری

jshanazari@yahoo.com

 

عبدالعلی

شکر

ashokr@rose.shirazu.ac.ir

 

مصطفی

شهرآیینی

m-shahraeini@tabrizu.ac.ir

 

محمدجواد

صافیان

mjsafian@gmail.com

 

فاطمه

صانعی

m.sanei1412@gmail.com

 

هادی

صمدی

hadi.samadi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4505703/hadi-samadi/

محمود

صوفیانی

m.sufiani@yahoo.com

 

فخرالسادات

علوی

f.alavi@meybod.ac.ir

 

حسن

فتح‌زاده

hfatzade@gmail.com

https://publons.com/researcher/3127679/hassan-fatzade/

بهنام

فولادی

behnamfooladi1368@gmail.com

 

امیراحسان

کرباسی زاده

amir_karbasi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3954006/amirehsan-karbasizadeh/

علی

کرباسی زاده

alikarbasi@ymail.com

 

سیدعلی

کلانتری

seyedali.kalantari@gmail.com

 

مجید

کمالی

s.m.kamali@gmail.com

 

رضا

مثمر

rezamosmer@yahoo.com

 

حمیدرضا

محبوبی آرانی

h.mahboobi@modares.ac.ir

 

محمد

مشکات

mohammad.meshkat@yahoo.com

 

محمدمهدی

مشکاتی

mahdimeshkati@yahoo.com

 

حسین

مصباحیان

mesbahian@ut.ac.ir

 

علیرضا

منصوری

a_mansourius@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4562211/alireza-mansouri/

بیت اله

ندرلو

b.naderlou_philosophy@yahoo.com

 

حسین

هوشنگی

h.hooshangi@yahoo.com