داوران سال 1402

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
محسن محمدی فشارکی fesharaki311@yahoo.com دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
حسین هوشنگی h.hooshangi@yahoo.com دانشیار
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
زهرا شاهانی homa74.shahani@gmail.com سایر
محمدجواد صافیان mjsafian@gmail.com دانشیار
محمدجواد صافیان mjsafian@gmail.com دانشیار
امیر مازیار maziar1356@gmail.com  
احمدعلی حیدری aah1342@yahoo.de استادیار
میثم سفید خوش msefidkhosh3@yahoo.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
حسن فتح‌زاده hfatzade@znu.ac.ir دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
نفیسه سرمدی sarmadi.na58@gmail.com  
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
سیدمصطفی شهرآیینی m-shahraeini@tabrizu.ac.ir دانشیار
محمدجواد صافیان mjsafian@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
محمدرضا بهتاش m.behtash@gmail.com  
عباس شیخ شعاعی sheikhshoaee@gmail.com استادیار
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
مریم پرویزی maryam_parvizi@atu.ac.ir سایر
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
حسن بیات hbayat53@gmail.com استادیار
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
مجید صدرمجلس sadremajles@tabrizu.ac.ir دانشیار
میثم سفید خوش msefidkhosh3@yahoo.com  
یوسف شاقول y.shaghool@gmail.com  
میثم سفید خوش msefidkhosh3@yahoo.com  
عبدالرزاق حسامی فر ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir استاد
مرتضی حاج حسینی mtzh.hosseini2006@yahoo.com  
امین پورحسین اصلی a.pourhossein@ut.ac.ir سایر
اسماعیل رادپور radpour@gmail.com سایر
فتحعلی اکبری dr.fathaliakbari@gmail.com دانشیار
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
علی محمد ساجدی asajedi@shirazu.ac.ir دانشیار
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار
مجید صدرمجلس sadremajles@tabrizu.ac.ir دانشیار
حسن فتح‌زاده hfatzade@znu.ac.ir دانشیار
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار
عبدالرضا صفری a.safari@pnu.ac.ir دانشیار
رضا اکبری rezaa.akbari@gmail.com استاد
زهرا خزاعی z-khazaei@qom.ac.ir استاد
محسن جوادی moh_javadi@yahoo.com استاد
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
مریم پرویزی maryam_parvizi@atu.ac.ir سایر
محمدعلی اژه ای ejeiima4@gmail.com استاد
علی محمد حجتی hojatima@modares.ac.ir  
مرتضی حاج حسینی mtzh.hosseini2006@yahoo.com  
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
یوسف نوظهور nozohour1212@gmail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر
علی زارعی ali.pzarei@gmail.com سایر
عبدالرزاق حسامی فر ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir استاد
هومن محمد قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار
علیرضا آقاحسینی alirezaaghahosseini@gmail.com دانشیار
ایرج آذرفزا i.azarfaza@ltr.ui.ac.ir استادیار
علی زارعی ali.pzarei@gmail.com سایر
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
بهمن پازوکی bahmanpazouki@yahoo.de استادیار
بهمن پازوکی bahmanpazouki@yahoo.de استادیار
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار
علی زارعی ali.pzarei@gmail.com سایر
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار
محمدجواد صافیان mjsafian@gmail.com دانشیار
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار
محمدعلی اژه ای ejeiima4@gmail.com استاد
سید محمد علی دیباجی dibaji@ut.ac.ir