داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
سید مهدی امامی جمعه 1339smj@gmail.com   دانشگاه اصفهان
مالک حسینی malek.hosseini@yahoo.com استادیار استادیار دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد صافیان mjsafian@gmail.com دانشیار دانشیار فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بیت اله ندرلو b.naderlou_philosophy@yahoo.com سایر دانش آموخته مقطع دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
پیمان پورقناد peyman.pourghannad@gmail.com سایر دکتری فلسفه علم و فناوری، از گروه فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیدعلی کلانتری seyedali_kalantari@yahoo.com دانشیار دانشیار گروه فلسفه/ دانشگاه اصفهان
الهام کندری elhamkondori@gmail.com   دانشگاه قم
رضا کورنگ بهشتی rz.kbeheshti@gmail.com استادیار دانشگاه اصفهان
محمد مشکات mohammad.meshkat@yahoo.com استادیار دانشگاه اصفهان
امیراحسان کرباسی زاده amir_karbasi@yahoo.com استادیار استادیار فلسفه ، دانشگاه اصفهان
اکبر حبیب‌اللهی نجف‌آبادی manipatit@gmail.com   دانشگاه شهید بهشتی
علی زارعی ali.pzarei@gmail.com سایر دانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان و دبیر آموزش و پرورش هرمزگان
محمد اصغری asghari2007@gmail.com دانشیار دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
غلامحسین توکلی tavacoly@yahoo.com   دانشگاه اصفهان
حمیدرضا محبوبی آرانی h.mahboobi@modares.ac.ir استادیار استادیار فلسفه، گروه فلسفه، حکمت و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی کرباسی زاده alikarbasi@ymail.com استادیار دانشگاه اصفهان
مهدی عظیمی mahdiazimi@ut.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی / گروه فلسفه اسلامی
دانشکده الهیات دانشگاه تهران
هومن قربانیان hmg100@yahoo.com استادیار دانشگاه شهید مطهری
مصطفی شهرآیینی m-shahraeini@tabrizu.ac.ir دانشیار دانشگاه تبریز
مهدی ذاکری zaker@ut.ac.ir دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
مسعود عسگری masoudasgary9@gmail.com سایر -
عبدالرزاق حسامی فر ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
اسماعیل سعادتی خمسه e.skhamseh@yahoo.com دانشیار تبریز
بهنام فولادی behnamfooladi1368@gmail.com سایر اصفهان
محمود صوفیانی m.sufiani@yahoo.com استادیار هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسن فتح‌زاده hfatzade@gmail.com دانشیار گروه فلسفه / دانشگاه زنجان
مجید صدرمجلس sadremajles@tabrizu.ac.ir دانشیار دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
حسین تقوی hoseintaghavi60@yahoo.com سایر دانشجوی فلسفه اخلاق قم
مرتضی شجاری mortezashajari@gmail.com استادیار دانشگاه تبریز
علی محمد ساجدی asajedi@shirazu.ac.ir دانشیار دانشیار بخش فلسفه و کلام دانشگاه شیراز.دانشکده الهیات و معارف اسلامی
منصور ایمانپور man3ima@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید مدنی- اذربایجان- دانشکده الهیات- گروه فلسفه
رسول رکنی زاده rokni@sci.ui.ac.ir   دانشگاه اصفهان
هادی صمدی samadiha@gmail.com استادیار گروه فلسفه‌ی علم، واحد علوم و تحقیقات، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جلال پیکانی j_peykani@pnu.ac.ir دانشیار گروه فلسفه/ دانشکده الهیات/ دانشگاه پیام نور/ تهران/ ایران
مجید کمالی s.m.kamali@gmail.com سایر مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران
مرتضی طباطبایی morteza.taba64@gmail.com سایر دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
محمد جواد موحدی movahedi.mj@gmail.com استادیار قم  ، پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روانشنانسی اسلامی، گروه اخلاق کاربردی
فخرالسادات علوی f.alavi@meybod.ac.ir استادیار استادیار- گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه میبد- میبد- ایران
مرضیه پیراوی ونک mpiravivanak@gmail.com دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
حسین اترک atrakhossein@gmail.com دانشیار دانشگاه زنجان
آروین آذرگین avn_azargin@yahoo.com   دانشگاه اصفهان
حسین اترک atrak.h@znu.ac.ir   زنجان
علی بابایی hekmat468@yahoo.com استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی ارشد ریاحی arshad@ltr.ui.ac.ir   دانشگاه اصفهان