نزاع میان جلال الدین دوانی و غیاث الدین دشتکی در باب تبیین جسم نزد شیخ اشراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف و اهل البیت دانشکده اهل البیت دانشگاه اصفهان شهر اصفهان کشور ایران

چکیده

در برهه ای از تاریخ که برخی گمان می کردند دوران فترت حکمت اسلامی است، مابین صدرالدین دشتکی و جلال الدین دوانی در مدرسه فلسفی شیراز مناظرات و مباحثات و گاه مجادلاتی شفاهی، کتبی، حضوری و گاه غیابی روی داد که در زمان خود موجب گرمی حوزه فلسفی شیراز و در اعصار بعدی سبب عمق بخشیدن به مباحث حکمت اسلامی شد. از جمله موضوعات مورد بحث آنان در شرح هیاکل النور شیخ اشراق است. در این نوشتار به طور خاص به بررسی شرح دو حکیم از تعریف جسم نزد شیخ اشراق می پردازیم. در این بررسی مشاهده می گردد که شارحان بر سر معنای دو اصطلاح «قصد» و «اشاره» اختلاف نظر دارند. همچنین از نظر دوانی، وجه افتراق و اشتراک میان اجسام، «هیأت لازم» است و از نظر دشتکی، «هیأت غیرلازم». سومین محل نزاع، ذیل مبحث جزء لایتجزی است: دوانی بر این عقیده است که آنچه قبول اشاره حسّی می‌کند، منقسم در جهات ثلاث است، در حالیکه بنا به قول دشتکی، مقصود به اشاره حسّی بودن، اعمّ است از قابلیت انقسام در جهات ثلاث. پس از طرح منازعات آنان، با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی نزاع میان این دو شارح و در نهایت محاکمه آنان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

---The dispute between Jalaluddin Davani and Ghiasuddin Dashtaki over the explanation of the body with Sheikh Ishraq

نویسنده [English]

  • ebrahim rezaee
Department of Education and Ahl al-Bayt, Faculty of Ahl al-Bayt, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

At a time in history when some thought it was the age of Islamic wisdom, there were debates, debates, and sometimes oral, written, face-to-face, and sometimes absurd debates between Sadr al-Din Dashtaki and Jalal al-Din Davani at the Shiraz Philosophical School. The philosophy of Shiraz and in later centuries deepened the discussions of Islamic wisdom. Among the topics discussed in the description of the statue of light is Sheikh Ishraq. In this article, we specifically examine the description of two sages from the definition of the body in Sheikh Ishraq. In this study, it is observed that commentators disagree on the meaning of the two terms "intention" and "hint". Also, from Dovani point of view, the aspect of differentiation and commonality between objects is "necessary board" and from Dashtaki point of view, it is "unnecessary board". The third point of contention is the following: After discussing their disputes, we will examine the conflict between these two commentators with an analytical-comparative method and finally try them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahabuddin Suhrawardi
  • Jalaluddin Davani
  • Ghiasuddin Dashtaki
  • body

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1401