آیا جوهر ذهنی می‌تواند برخی ویژگی‌های فیزیکی را داشته باشد؟ ارزیابی مدعای جاناتان لو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه دین، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین اشکالی که دیدگاه دوگانه‌انگاری جوهری دکارتی را به دیدگاهی منسوخ بدل کرده مسئلۀ علیت ذهنی است؛ اگر دو جوهر ذهنی و فیزیکی هیچ ویژگی مشترکی ندارند، چگونه می‌توان ارتباط علّیِ میان این دو جوهر را توضیح داد. جاناتان لو، با بازنگریِ اساسی در دیدگاه دکارتی، دیدگاه دوگانه‌انگاری جوهری غیردکارتی خود را مطرح می‌کند که بر اساس آن من، به‌عنوان سوژۀ حالات ذهنی‌ام، می‌توانم برخی ویژگی‌های فیزیکیِ بدنم را «به معنای واقعی کلمه» داشته باشم. باوجوداین، به نظر من، تلاش او بی‌ثمر است؛ برای مدلل‌کردن مدعای پیش‌گفته، با توجه به تمایزی که میان امکان سلبی و ایجابی قائل می‌شوم، ابتدا استدلال می‌کنم که جاناتان لو باید بتواند امکان ایجابی طرح پیشنهادی خودش را نشان دهد. اما ازآنجاکه او این‌همانی ویژگی را، حداقل تاحدی، وابسته به جوهر دارندۀ آن می‌داند، نمی‌تواند این امکان را با توسل به مفهوم «داشتن یک ویژگی به‌شکل اشتقاقی» نشان دهد. باوجوداین، به نظر می‌رسد بتوان، با توسل به انگارۀ مکان‌مندی جوهر ذهنی و ویژگی‌های برآمده از آن، مدعای اصلی وی را تعدیل کرد و باور داشت که ذهن می‌تواند مکان‌مند باشد و، بنابراین، همچنان برخی ویژگی‌های فیزیکی را داشته باشد. در پایان نیز سعی می‌کنم به انتقادات جگوان کیم به انگارۀ مکان‌مندی جوهر ذهنی پاسخ دهم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Can mental substance hold some physical properties? Assessing Jonathon Lowe's view

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdipour
PhD of philosophy of Religion,,Theology and Islamic Studies, , University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main problem of Cartesian Dualism which turns it to an outdated view is mental causation; If mental and physical substance have no mutual property, how we could explain the causal relation between them. Jonathan Lowe reconsiders Cartesian view and introduces his Non-Cartesian Substance Dualism which maintains that I, as a subject of my own experiences, literally can have some physical properties of my body. However, I think his afford is not consequent; By introducing a distinction between negative and positive possibility, first I argue that he needs positive possibility for his view. But as he committed to this idea that the identity of a property depends, at least in part, on its substance, he cannot use the idea of having a property derivatively to show this possibility. However, by resorting to the idea of spatiality of mind, I think we can maintain his core idea and believe that mind literally could has some physical properties. At the end, I will also try to answer to Kim's critiques about the idea of spatiality of mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-cartesian substance dualism
  • mind-body problem
  • Jonathan Lowe
  • mental causation
  • derivative property

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اسفند 1401