شرح و ارزیابی رویکرد ضدافلاطونیِ گادامر در رابطه با میمه‌سیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران.

چکیده

یکی از کهن‌ترین نظریه‌ها در رابطه با سرشت هنر، نظریۀ «تقلید» (هنر به‌منزلۀ تقلید طبیعت) است. نخستین‌بار افلاطون مبانی نظری این نظریه را از حیث فلسفی مورد بحث و بررسی قرار داد. آنچه در موضع افلاطونی در خصوص ماهیت میمه‌سیس محوریت دارد، فاصلۀ وجودی میان اصل و روگرفت است. این رویکرد در تاریخ فلسفه موجب واکنش‌های متفاوتی شده است. هانس گئورگ گادامر در دورۀ معاصر، به تأسی از مبانی هرمنوتیک فلسفی خودش به ارزیابی مسألۀ میمه‌سیس و رویکرد افلاطونی پرداخته است. او برخلاف افلاطون، حیث وجودی و معرفتیِ روگرفت را در نسبت با اصل در مرتبۀ نازلی قرار نمی‌دهد، بلکه به‌باور او، خودِ روگرفت از حیث «سرشاری و فزونی در وجود» و بازنمایی «معنا» می‌تواند نقش اصل را بازی کند. بر پایۀ این نگرش، ما به‌جای اینکه روگرفت را بر اساس اصل بسنجیم، این خود روگرفت است که می‌تواند بینش ما را نسبت به اصل (یا واقعیت) و حتی خودمان هم متحول سازد. بر این اساس، اثر هنری، حتی اگر روگرفت چیزی هم باشد، باز می‌تواند موجب «بازشناسی» شود. در نوشتار حاضر ضمن شرح موضع ضدافلاطونیِ گادامر در خصوص رابطۀ اصل و روگرفت در حوزۀ هنر، با تکیه بر برخی از آثار مرتبط او، به ارزیابی نگرش او خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که او علی‌رغم تأکیدش بر نقش مستقلِ روگرفت، گه‌گاهی ناخواسته به همان موضع افلاطونی بازمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description and evaluating of Gadamer's anti-Platonic approach to mimesis

نویسنده [English]

  • abdollah amini
Assistant professor of philosophy, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj. Iran
چکیده [English]

Abstract

One of the oldest theories about the nature of art is the theory of "imitation". For the first time, Plato discussed the theoretical foundations of this theory from a philosophical point of view. What is central in the Platonic position regarding the nature of mimesis is the existential distance between the original and the copy. This approach has caused different reactions in the history of philosophy. In the contemporary era, Hans-Georg Gadamer has evaluated the issue of mimesis and the Platonic approach based on his philosophical hermeneutics. Contrary to Plato, he does not place the status of copy in a lower position compared to the original, rather, according to him, the copy itself can play the role of the original in terms of "increase in being". Based on this attitude, instead of measuring the copy based on the original, it is the copy itself that can transform our perspective about the original itself and even ourselves. According to this, the work of art, even if it is a copy of something, can still cause "recognition". In this article, while describing Gadamer's anti-Platonic position on the relationship between the original and the copy, we will evaluate his attitude and show that, despite his emphasis on the independent being of the copy, he sometimes unintentionally returns to the Platonic position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Original and Copy"؛ Recognition"؛ Artwork"؛ Mimesis"؛ Symbol"؛
  • "؛ Signification"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 فروردین 1402