واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده: با خارج شدن فلسفه‌های غربی از اطلاق اولیه‌شان این پرسش پیشاروی تفکر قرار گرفت که اندیشه‌ها چگونه می‌توانند با یکدیگر ملاقات کنند و نسبت آنها با یکدیگر چیست؟ این پرسش اساسی زمینه‌ساز آن نحو از اندیشیدنی شد که بعدها به مدد اندیشه‌ی متفکران متعدد فلسفه‌ی تطبیقی نام گرفت. اما فلسفه‌ی تطبیقی بیش از آن‌که یک روش یا یک الگو باشد، افقی بود که امکان ملاقات اندیشه‌ها را با یکدیگر بررسی می‌کرد. فلسفه‌ی تطبیقی در اساس خود بیشتر یک پرسش بود تا یک پاسخ و وروش؛ پرسش این است که شرط امکان روی‌آورندگی به غیر چیست؟ موضوع نوشتار حاضر بازخوانش مولفه‌ها و پاربن‌های اساسی تفکر هایدگر در جهت نشان دادن امکان‌های تطبیق در آنها و ذکر مختصر نمونه‌هایی است که هایدگر بر اساس این مولفه‌ها به دیگز متفکران روی آورده است. استدلال مقاله این است که هایدگر در دوره‌های متعدد فکری‌اش عمیقاً درگیر پرسش محوری فلسفه‌ی تطبیقی بوده است، وی با این‌که هرگز از عنوان فلسفه‌ی تطبیقی بهره نجست، فلسفه را عین مواجهه با دیگری لحاظ کرد. از نظر او وظیفه‌ی تفکر پی‌جویی مداوم سرآغازهای جدید برای اندیشه است؛ روی‌آورندگی اندیشه‌ی وی به پیشاسقراطیان، تفکر شاعرانه‌ی هولدرلین و مواجهه با سنت‌های شرقی شاید روشن‌ترین نمونه‌های این پی‌جویی‌ها باشند. پرسش راهنمای مقاله این است که آیا می‌توان بر اساس مولفه‌های بنیادین اندیشه‌ی هایدگر به طرحی برای فلسفه‌ی تطبیقی و پرسش محوری آن درمورد امکان مواجهه با دیگری رسید؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the foundations of comparance in Martin Heidegger's thought

نویسندگان [English]

  • seyed jamal same 1
  • Mohammad Javad Safian 2
  • Ali Karbasizadeh Esfahani 1
1 Department of Philosophy, University of Isfahan
2 associate professor, faculty of literature, university of Isfahan, Isfahan,Iran
چکیده [English]

With the departure of Western philosophies from their original application, the question came to the forefront of thinking: how can thoughts encounter, and what is their relation to each other? This basic question, with the effort of numerous thinkers, underlies the way of thinking that is called comparative philosophy. But rather than being a method or a model, comparative philosophy was more a horizon that examined the possibility of meeting ideas. Comparative philosophy was basically a question rather than an answer; The question is, what is the condition for the possibility of turning to the other? The subject of the present article is a re-reading of the basic components and grounds of Heidegger's thought in order to show the possibilities of correspondence in them. The article argues that Heidegger has been deeply involved in the central question of comparative philosophy in many periods of his thought, although he never took advantage of the title of comparative philosophy, but considered philosophy to be the same as confrontation with the other. In his view, the task of thinking is to continuously pursuit a new beginnings for thought; His approach to pre-Socratic thought, Holderlin's poetic thought, and confrontation with Eastern traditions may be the clearest examples of this quest. The guiding question of the article is that is it possible to attain a project for comparative philosophy and its central question about the possibility of confrontation with the other on the basis of fundamental components of Heidegger's thought?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Philosophy
  • Confrontation
  • Heidegger
  • Turning to the Other
  • New Beginnings
هایدگر، مارتین. (1392الف)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
----------. (1392ب)، زبان، خانۀ وجود (گفتوگوی هایدگر با یک ژاپنی)، ترجمۀ جهانبخش ناصر، تهران: هرمس.
----------. (1388)، چه باشد آنچه خوانندش تفکر، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
----------. (1377)، پرسش از تکنولوژی، ترجمۀ شاپور اعتماد، تهران: مرکز.
----------. (1384)، پایان فلسفه و وظیفۀ تفکر، ترجمۀ محمدرضا اسدی، تهران: اندیشۀ امروز.
واتیمو، جیانی. (1377)، هرمنوتیک مدرن: گزینۀ جستارها، ترجمۀ بابک احمدی و دیگران، مرکز: تهران.
Figal, Günter. (2010), Objectivity (The Hermeneutical and Philosophy), Trans by Theodore D.George, State University of New York press, Albany.
Heidegger, Martin. (1991), Ga3, Kant und Das problem der Metaphysik, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
----------------------. (1986), The way back in to the Ground of Metaphysics, Trans by Walter Kaufmann, Chicago.
----------------------. (1983), Ga40, Einführung in Die Metaphysik, Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
----------------------. (1949), Existence and Being, Trans by R.F.C. Hall and Alan Crick, Chicago: Henry Regenery Company.
----------------------. (1958), The Question of Being, Trans by William Kluback and jean T.Wilde, New York: Twayne Publishers inc.
----------------------. (1988), Ga63, Ontologie (Hermeneutic de Faktizität), Frankfurt am main, Vittorio Klostermann.
-----------------------. (1984), Early Greek Thinking, Trans by David Farrel Krell, New York: Harper and Row.