دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، آذر 1398 
پارادوکس مور و تحلیل رویکرد مور دربارۀ آن

صفحه 117-134

10.22108/mph.2020.118330.1183

سیدعلی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی


واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

صفحه 169-180

10.22108/mph.2020.123377.1224

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی