دوره و شماره: دوره 11، شماره 27، فروردین 1398 
نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

صفحه 61-78

10.22108/mph.2019.112107.1115

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده


سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت

صفحه 111-128

10.22108/mph.2019.113879.1131

عبدالرزاق حسامی فر؛ زینب قنبرلو؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف


رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی

صفحه 157-182

10.22108/mph.2018.108814.1078

ماریا حیدریان؛ بهزاد سالکی؛ رضا داوری اردکانی؛ شهلا اسلامی