نقد پسین از فرض پیشین جهان‌شمولی شهود
2. نقد پسین از فرض پیشین جهان‌شمولی شهود

روح اله حق شناس؛ محمدصادق زاهدی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

چکیده
  نقش شهود در فلسفه بسیار گسترده است. این گستردگی نقش و اهمیت ویژه آن به خاطر کاربردی است که برای شهود به عنوان شاهد و گواه در توجیه بسیاری از باورهای مبناییدر نظر گرفته می‌شود. از آشناترین موارد ایفای چنین ...  بیشتر
پیش سقراطیان ارسطوئی- نگاهی به روایت ارسطو از پیش سقراطیان
3. پیش سقراطیان ارسطوئی- نگاهی به روایت ارسطو از پیش سقراطیان

مهدی قوام صفری؛ محمد باقر قمی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-32

چکیده
  در این مقاله تلاش می‌کنیم روایت ارسطو از پیش‌سقراطیان را بر اساس متون خود ارسطو و عمدتاً با استفاده از کتاب‌های متافیزیک، فیزیک و کون و فساد مورد بررسی قرار دهیم. اینکه چگونه ارسطو همه پیش‌سقراطیان ...  بیشتر
متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس
4. متافیزیک مواجهه فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقاشی رنسانس

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-48

چکیده
  نگارگری ایرانی همواره در گفت وگو با "دیگر" سنتهای بصری (مخصوصا سنتهای شرقی) خود را پویا نشان میداد. اما به نظر میرسد تماس با نقاشی رنسانس برای نگاگری ایرانی(که از اواسط دوره ی صفوی شدت گرفت) بیشتر در حکم ...  بیشتر
بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت
5. بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت

محمد هانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-60

چکیده
  در پی پاسخگویی به پرسش از چگونگی اِسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت نزد کانت، این مقاله پس از بیان پیشینه مسأله نشان می دهد که بسیاری از فلاسفة پیش و پس از کانت تخلف قانون اخلاق از قانون طبیعت را جایز ندانسته ...  بیشتر
بررسی رابطۀ فیزیک و متافیزیک در زمینۀ مسألۀ واقعیت فضا و زمان
6. بررسی رابطۀ فیزیک و متافیزیک در زمینۀ مسألۀ واقعیت فضا و زمان

علیرضا منصوری

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-76

چکیده
  هدف ما در مقالۀ حاضر توضیح چگونگی تأثیر متقابل علم و متافیزیک در بحث فضا و زمان است. خصوصاً بر این نکته تأکید خواهیم داشت که، بر خلاف تصور رایج، تحولات در نظریه‌های علمی و فیزیکی می‌تواند در اتخاذ موضع ...  بیشتر
مسأله ارسطو در فصل نهم العباره
7. مسأله ارسطو در فصل نهم العباره

فرشته نباتی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-92

چکیده
  در العباره، ارسطو در مورد متناقضین (جفت جمله‌های متناقض) می‌گوید ضرورتاً یکی از آنها صادق و دیگری کاذب است اما پس از آن در فصل نهم می‌گوید این مطلب در مورد جملات شخصیه محتمل مربوط به آینده درست نیست، ...  بیشتر
تأملی در نقض و ابرام های برجستگان مکتب تهران بر بقاء موضوع در حرکت جوهری
8. تأملی در نقض و ابرام های برجستگان مکتب تهران بر بقاء موضوع در حرکت جوهری

علی ارشدریاحی؛ محمد خسروی فارسانی

دوره 6، شماره 18 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-105

چکیده
    آقا علی مدرس و حکیم میرزا ابوالحسن جلوه از برجستگان مکتب فلسفی تهران، در دو جبهه متقابل، آراء صدرا را بازخوانی نموده­اند. آقا علی مدرس ضمن التزام به مبانی حکمت متعالیه در بسیاری از آراء صدرا مدعی ...  بیشتر