دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، بهمن 1396 
ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

صفحه 69-94

10.22108/mph.2017.101848.1012

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه