پیوند میان عرفان و اخلاق با ماشین در فلسفۀ برگسون
2. پیوند میان عرفان و اخلاق با ماشین در فلسفۀ برگسون

اصغر سلیمی نوه

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.92992.0

چکیده
   هانری لوئیس برگسون در کتاب «دو سرچشمۀ اخلاق و دین» نشان می‌دهد که برای اخلاق و دین، دو سرچشمه وجود دارد و به‌تبعِ آن دو نوع اخلاق‌ و دین وجود دارد: 1. اخلاق بسته که دین مربوط به آن «ایستا» ...  بیشتر
نقش نقد قوة حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعلایی کانت
3. نقش نقد قوة حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعلایی کانت

محمدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.92996

چکیده
   نقش نقد قوة حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعلایی کانت را از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. یکی، از نظرِ تکمیل تبیین معنای علّیت تجربی در آنالوژی دوم و آنتینومی سوم از نقد عقل محض و دیگری، ...  بیشتر
تحلیل و بررسی نظریۀ علامه‌طباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقولات ثانیۀ فلسفی» با تکیه بر شرح شهید مطهری
4. تحلیل و بررسی نظریۀ علامه‌طباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقولات ثانیۀ فلسفی» با تکیه بر شرح شهید مطهری

علیرضا دری نوگورانی

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.92949

چکیده
  معقولات ثانیۀ فلسفی همان مفاهیم عامّۀ فلسفی مانند وجود، عدم، علّت، معلول و عرض هستند که حیات فلسفۀ اسلامی وابسته به وجود آنهاست. علامه‌طباطبایی کوشیده است نظریه‌ای جامع دربارۀ نحوۀ انتزاع معقولات ...  بیشتر
تأملی معناشناسانه بر «پلورالیسم معنوی» با نظر به آرای کریشنامورتی
5. تأملی معناشناسانه بر «پلورالیسم معنوی» با نظر به آرای کریشنامورتی

محمدحسین کیانی

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.92961.0

چکیده
  در غرب امروزی با عنایت به اضمحلال باورهای دینی، زوال امر قدسی، اصالت فاعل‌شناسا و تحقق سوبژکتیویته و از سوی دیگر، رونق معنویت‌گرایی جدید و افزایش قرائت‌های فردی از معنویت، این سؤال موجه به نظر می‌رسد ...  بیشتر
ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی
6. ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.101848.1012

چکیده
  چکیده «ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی»، یک بررسی میان‌رشته‌ای است که بین دانش متافیزیک، هرمنوتیک و متون دینی (کتاب و سنّت) ارتباط برقرار می‌کند. مسئلۀ این مطالعه، نقش متافیزیک در فهم ...  بیشتر
بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو
7. بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو

فاضل اسدی امجد؛ امین پورحسین اصلی؛ سید محمد مرندی

دوره 9، شماره 24 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2018.102794.1018

چکیده
  این مقاله در صدد تحلیلِ هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو با هدف دست‌یابی به وجوه اشتراک بین آن دو است. در نگاه نخستْ مقایسۀ چارلز داروین با میشل فوکو مقایسه‌ای ناهمگون است و شاید در بهترین ...  بیشتر