متافیزیک زمان (نقد و بررسی استدلال مک‌تاگارت بر واقعی نبودن زمان)
متافیزیک زمان (نقد و بررسی استدلال مک‌تاگارت بر واقعی نبودن زمان)

محمدعلی عبداللهی؛ فاطمه فرهانیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 1-16

چکیده
  «زمان» یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین موضوعات فلسفی است. برخی زمان را واقعی‌ترین امور و برخی آن را موهوم دانسته‌اند. مک‌تاگارت از جمله افرادی است که واقعی بودن زمان را رد می‌کند. استدلال مک‌تاگارت ...  بیشتر
تفسیری از ماده اولی و بررسی آن در علم طبیعت ارسطو
تفسیری از ماده اولی و بررسی آن در علم طبیعت ارسطو

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 17-32

چکیده
  ارسطو آموزه ماده‌ اولای خود را برای تبیین تغییر و به ویژه کون و فساد ارائه می‌دهد و نخستین جایی که می‌توان در آن از این آموزه‌ به عنوان خاستگاه آن سراغ گرفت، علم طبیعت ارسطو است. سه بخش نخست مقاله حاضر ...  بیشتر
وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق عینی وجود و کاربست آن در قاعده «الحق ماهیته انیته»
وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق عینی وجود و کاربست آن در قاعده «الحق ماهیته انیته»

رضا اکبری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 33-48

چکیده
  نظریات مربوط به آغاز پیدایی مسئله اصالت وجود و ماهیت، از جمله اموری است که گرفتار خلط مفاهیم با الفاظ شده است. هر چند به نظر می‌رسد که لفظ «اصالت» در مبحث اصالت وجود و ماهیت، نخستین بار در آثار میرداماد ...  بیشتر
تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون»
تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون»

مرضیه پیراوی ونک

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 49-58

چکیده
  واژه یونانی آیکون و معادل لاتین آن یعنی ایماژ دال بر نحوه‌ای از«شباهت» است. در فلسفه افلاطون این واژه مبین شباهت نمود با الگو است. براساس تحلیل معناشناختی این واژه که همبسته معنایی ایده است، می‌توان ...  بیشتر
واسازی به‌منزله یک استراتژی
واسازی به‌منزله یک استراتژی

علی اصغر مصلح؛ پارسا خانقاه

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 59-72

چکیده
  مفهوم واسازی ژاک دریدا در بیشتر موارد مورد بدفهمی قرار گرفته و اکثراً در درک درست آن ناکام بوده‌اند. معمولاً واسازی را نقد ساختارشکنانه یا شالوده‌شکنانه‌ متون فلسفی به حساب می‌آورند و این امر در ترجمه‌های ...  بیشتر
انسان‌شناسی در اندیشه کانت
انسان‌شناسی در اندیشه کانت

مرتضی روحانی راوری؛ سید حمید طالب زاده

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 73-88

چکیده
  انسان‌شناسی وجه جامع اندیشه کانت است و می‌توان آن را حاصل اندیشه انتقادی و جزء وجوه عملی اندیشه وی به حساب آورد. کانت در انسان‌شناسی سعی در تبیین طبیعت انسان از نگاهی پراگماتیک – نه ذات گرایانه-دارد. ...  بیشتر
اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم
اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم

علیرضا منصوری؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی زاده

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، صفحه 89-112

چکیده
  در این مقاله تعبیر بدیلی تحت عنوان سیگما، برای بردار حالت مکانیک کوانتوم پیشنهاد می‌شود که با در نظر گرفتن اجزاء زمانی برای اشیاء (چهاربعدگرایی)، مدلی برای حل مسألۀ اندازه‌گیری عرضه می‌کند. در این نوشتار، ...  بیشتر