دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، شهریور 1390 
امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر

صفحه 1-18

مهدی زمانی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر؛ رضا تقیان ورزنه