دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، شهریور 1392 
صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی


بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

صفحه 45-62

علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان


طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه‌ نیچه

صفحه 77-69

سیده آزاده امامی؛ هدایت علوی تبار