دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، اسفند 1392 
قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفۀ ژاک دریدا

صفحه 35-50

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده


خاستگاه‌های واسازی در نیچه

صفحه 93-114

علی اصغر مصلح؛ مهدی پارسا خانقاه