دوره و شماره: دوره 8، شماره 21 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1395 (15) 
5. برداشت ربطی از منطق رواقی

صفحه 55-70

10.22108/mph.2016.20516

امین شاه‌وردی؛ محمدعلی اژه‌ای