دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 1-18 (پاییز و زمستان 1395) 
ادراک حسی، خود-تصحیحی و شهود فلسفی

صفحه 47-60

10.22108/mph.2016.21459

پیمان پورقناد؛ داود حسینی؛ لطف الله نبوی