دوره و شماره: دوره 14، شماره 34، مهر 1401 
متافیزیک نور در اندیشۀ قدیس بوناونتورا

صفحه 115-133

10.22108/mph.2022.133563.1415

بهمن زاهدی؛ قربان علمی؛ بخشعلی قنبری؛ محمود شیخ


خاستگاه و مبانی فلسفی ترااِنسان‌

صفحه 135-150

10.22108/mph.2022.133385.1416

خدیجه قربانی سی سخت؛ محمدحسن کریمی؛ بابک شمشیری؛ فرهاد خرمایی